چند تعریف از کوچینگ

۱- همکاری و مشارکت بین ره‌یار (کوچ) و مراجعه کننده که در طی آن، مراجعه کننده با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خود، توانایی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را افزایش میدهد.

۲- فرآیند عملی کردن توانایی‌های بالقوه مراجع و همچنین تسهیلگری جهت وصل کردن اهداف و علایق درونی به اقدام‌های بیرونی در جهت رسیدن به هدف

۳- آشکار ساختنِ پتانسیلِ اشخاص برای به حداکثر رساندنِ عملکرد آنها؛ یعنی کمک کردن به آنها در راستای یادگرفتن به جای یاد دادن به آنها

۴- هنرِ تسهیلِ عملکرد، یادگیری و رشد

۵- کوچینگ به طور مستقیم با ارتقای عملکرد و رشد مهارت‌ها از طریق نوعی راهنمایی یا آموزش در ارتباط است.

۶- یک فرآیندِ مشارکتی، متمرکز بر راه حل، مبتنی بر نتیجه و سیستماتیک که در آن ره‌یار (کوچ) به تسهیلِ بهبود عملکرد کاری، تجربه‌ی زندگی، یادگیریِ خودمحور و رشدِ شخصی مراجع می‌پردازد.

۷- ره‌یاری (کوچینگ) به معنای توسعه بخشیدن مهارت‌ها و دانشِ شخص در راستای بهبودِ عملکردِ شغلی اوست و به طور امیدوارانه منجر به دستیابی به اهداف سازمانی می‌شود. ره‌یاری (کوچینگ)، عملکردِ قوی و رشد کاری را مورد هدف قرار می‌دهد و البته ممکن است بر روی زندگی خصوصیِ شخص نیز اثر بگذارد. ره‌یاری (کوچینگ) معمولاً در یک دوره‌ی دوام پیدا می‌کند و بر مهارت‌ها و اهداف خاصی متمرکز است.
(CIPD ۲۰۰۹)

۸- مهارت‌ها و شیوه‌های روان‌شناختی در یک رابطه‌ی یک به یک به کار بسته می‌شوند تا به شخص کمک کنند که مدیر یا رهبر مؤثرتری باشد. این مهارت‌ها عموماً در ارتباط با مشکلاتِ خاصِ کنونی و مرتبط با کار به کار بسته می‌شوند؛ به شکلی که مراجع بتواند این مهارت‌ها را با مجموعه ترفندهای مدیریتیِ خود درآمیزد.
(Peltier ۲۰۱۰)

۹- کواَکتیو کوچینگ (Co-active Coaching) ارتباطِ مستحکمی است که برای به پیش بردن و ارتقای فرآیندِ مادام‌العمرِ یادگیری، ثمربخشی و کامیابیِ انسان طراحی شده است.
(Whitworth ۲۰۰۷)

۱۰- ره‌یاری (کوچینگ) عبارت است از قادر ساختنِ افراد برای اخذِ تصمیماتِ آگاهانه و توانمندسازیِ آنها برای رهبری کردنِ زندگی خود.
(Wise ۲۰۱۰)

به نظر من یک ره‌یار (کوچ) باید بتواند توضیحِ ساده و خوبی را درباره‌ی ره‌یاری (کوچینگ) ارائه دهد و تفاوت میان ره‌یاری (کوچینگ)، مربی‌گری (منتورینگ) و روان‌درمانی را بیان کند.
اگرچه در ظاهر ممکن است درکِ این جمله آسان باشد، اما برای یک ره‌یار (کوچ‌) که قصد دارد «توضیح اثر گذار و خوبی» را ارائه کند، طیف وسیعِ این تعاریف می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. و به نظر بهتر هست که با هر کدام از تعاریف ذکر شده ارتباط بهتری برقرار کردید از آن در معرفی ره‌یاری (کوچینگ) استفاده کنید.

نویسنده: مسیح جوادی