دپارتمان توسعه مهارت‌های شغلی

Job Skills Development Department

دپارتمان توسعه مهارت‌های شغلی

امروزه داشتن مهارت‌های نرم در محیط کار اهمیت بالایی پیدا کرده‌اند. منظور از مهارتهای نرم، مهارت‌هایی هستند که بستگی به شخصیت و رشد فکری هرفرد دارد. درواقع این دسته از مهارت‌ها در هیچ دانشگاهی تدریس نمی‌شوند و هر کس به شخصه باید بتواند با استفاده از مطالعه و تمرین، آن‌ها را در خود پرورش دهد. بسیاری از مدیران معتقدند که رشد مهارت‌های نرم در نیروی انسانی، بسیار مهم‌تر از مهارت‌های سخت است.هر سازمانی به افراد آموزش دیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار می رود نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. اگر توانائیهاي کارکنان موجود سازمان پاسخگوي این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد اما اگر کارکنان سازمان داراي دانش، اطلاعات، مهارتهاي لازم و مناسب نباشند سازمان را دچار مشکلات و ضایعات عدیده مالی و اداري و غیره خواهند کرد.

از آنجا که تکنولوژي به سرعت رشد میکند بنابراین کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان کوتاهی پس از استخدام نیازمند دریافت دانش و مهارت میباشند. بسیاري از مدیران ارشد سازمانها بر این ادعا هستند که نیروي انسانی آنها سرمایه هاي واقعی در سازمانهایشان هستند. اما با مطالعه اي ساده میتوان پی برد که چندان بر این اعتقاد خود پایبند نیستند، چرا که اگر بر آوردن نیازهاي عاطفی، مادي و ارتباطاتی نیروي انسانی را محور اصلی مدیریت نیروي انسانی در سازمانها قرار دهیم، خواهیم دید که به طور مثال به برخی از نیازهاي اساسی کارکنان در سطح سازمانها از جمله نیاز به آموزش و بهسازي کارکنان،که یکی از رموز موفقیت سازمانها در دنیاي پر شتاب امروز میباشد، توجه چندانی نمی شود.

آموزش نیروي انسانی سرمایه گذاري پر سودي به شمار میآید، که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و اجتناب نا پذیر است که باید به طور مستمر در سازمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که آموزش یکی از راههاي اصولی و منطقی هدایت تلاشهاي کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیري استعدادهاي نهفته، به کار اندازي قدرت تخیل و به وجود آمدن حسن انعطاف پذیري فکري لازم در کارکنان خواهد شد.در این راستا لازم است فرایند، منابع و اقدامات لازم آموزشی در سازمان شناسایی و در یک مدل علمی متناسب برنامه ریزی شود. چرا که آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی و رضایت مندی فرد و در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود.

انجمن بین المللی مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از معتبرترین سازمان های فعال در حوزه منابع انسانی، بر اساس گفتگو با خبرگان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی ۵ روند اصلی این حوزه در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی کرده است که عبارتند از:

  • شاهد افزایش یادگیری شخصی خواهیم بود.
  • صنعت فناوری هدایت آموزش را بر عهده خواهد گرفت.
  • پیشرفت فنی، جابجایی را کاهش می دهد.
  • یادگیری مستمر از آموزش های موردی و پراکنده پیشی می گیرد.
  • مهارت های نرم همچنان حاکم خواهند بود.

 

بر همین اساس ما در موسسه توسعه و پژوهش صفرتاصد با تکیه بر دانش و تجربیات ارزشمند اساتید و خبرگان حوزه منابع انسانی، دپارتمان “توسعه مهارتهای شغلی” را ایجاد نموده و از صفر تاصد برنامه ریزی، پیاده سازی و استقرار آن در کنار سازمانها خواهیم بود.