مدارس عضو آکادمی

آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان
آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان
آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان
آکادمی کوچینگ کودکان و نوجوانان

⇓بازخورد و نظرات مدیران گرامی در خصوص طرح مدیر در نقش کوچ

⇓گالری تصاویر مدیران گرامی و همراهیشان با صفرتاصد