جلسه دوم آموزش مدیران و مربیان با موضوع: آشنایی با کوچینگ‌ کودکان و بسته بوف کوچ