نگاهی به کتاب آغوش ماما

نگاهی به کتاب آغوش ماما

هیجانات اجتماعی  این هیجانات می‌تواند از انواعی از قبیل احساس شرم، احساس گناه، احساس همدلی، احساس دلسوزی، احساس غرور یا احساس سرشکستگی یا موارد مشابه باشد.  فرانس د وال یک نقاشی می کشد به طوری که یک موش را با هشت هیجان مختلف گفته شده در زیر را با یک حالت...