دلبستگی در روابط عاطفی

دلبستگی در روابط عاطفی

مهمترین سخنگوی مدل اول جورج لیب‌مِن اِنگِل متخصص داخلی و روانپزشک آمریکایی است که در سال ۱۹۹۹ فوت کرد و این مدل برپایه این است که انسان را باید از سه منظر زیست شناسی و طبی و هم از منظر روانشناختی و هم از منظر جامعه شناختی به آن پرداخته شود و هر پدیده انسانی از تغذیه...