برندسازی به کمک آرکیتایپ‌ها

برندسازی به کمک آرکیتایپ‌ها

یکی از مراحل اساسی برند سازی، تعیین شخصیت یا هویت برند است. شما هم با خواندن این تیتر و جمله‌ به احتمال زیاد به فکر فرو رفتید که با کمک آرکی تایپ‌ها باید لوگوی کسب و کار خودتان را طراحی کنید. شخصیت برند یا همان هویت برند فراتر از یک لوگو یا حتی ترکیب رنگ‌های آن است....