رفتارهای مدیریتی

رفتارهای مدیریتی

مدیران شرکت‌ها خود را به زحمت فراوان می‌اندازند تا کارمندان‌شان را توانمند کنند و آن‌ها را به چالش بکشند. آن‌ها نگران وضعیت بغرنج تعهد کاری کارمندان‌اند؛ البته، با وجود ضرری که متوجهشان است، حق هم دارند. این فراتحلیل نشان می‌دهد که همواره تعهد کاری بالا – که چنین...