کوچینگ مارا به موفقیت نزدیکتر می‌کند

کوچینگ مارا به موفقیت نزدیکتر می‌کند

در دنیای ناپایدار، رقابتی و غیر قابل پیش‌بینی امروزه، داشتن یک برنامه‌ریزی منظم و دقیق برای روبرویی با مشکلات و چالش‌های پیش آمده می‌تواند بهترین شیوه برای توسعه مهارت‌های فردی و مدیران مشاغل باشد. کوچینگ چیست؟ به زبان ساده می‌توان گفت کوچینگ فرآیندی است که عملکرد و...