چگونه به تیم خود کمک کنیم تا از بحران کرونا گذر کنیم؟

چگونه به تیم خود کمک کنیم تا از بحران کرونا گذر کنیم؟

وقتی از یک مدیرعامل خواستم احساسش را از بازگشت افراد به محل کار توصیف کند، این‌گونه پاسخ داد: “بازگشت به محل کار مانند یک مهمانی دسته‌جمعی است که نمی‌توان در آن شرکت نکرد. دیدن دوباره همه همکاران خوشایند و مطلوب است، اما هیچ اشتیاق واقعی در چهره و احساس‌شان وجود...