مراقبه یا بودن در لحظه

مراقبه یا بودن در لحظه

شاهزاده کوچولو از گل سرخ پرسید: آدم‌ها کجان؟ گل: آدم‌ها؟ باد این‌ور و اونور می‌برتشون. این بی‌ریشگی حسابی اسباب دردسرشون شده. حق با گل سرخه. باد مدام ما را این‌طرف و آن‌طرف می‌برد و ما ریشه‌های خودمان را گم‌کرده‌ایم. افکار و احساسات بی‌امان، ترس ها و نگرانی این روزها...