اهمیت کار تیمی

اهمیت کار تیمی

اگر نتوانید به‌عنوان بخشی از یک تیم کار کنید، یک استاد کسب و کار بودن در دنیای امروز موفقیتی کسب نخواهد کرد. با این‌حال، جمع کردن گروهی از افراد که بتوانند به شکلی کاملاً روان با یکدیگر کار کنند، کارسختی است. راهبری که نتواند با یک تیم کار کند، با شکست مواجه می‌شود....