نقش مهارت‌های نرم برای افزایش موفقیت

نقش مهارت‌های نرم برای افزایش موفقیت

برای شروع هر فعالیت اقتصادی گروهی، به ابزارها و امکاناتی نیاز داریم. بخش مهمی از این ابزارها و امکانات، شامل امکانات مالی، فضای کار، امکان و هزینه برای تبلیغ و معرفی فعالیت و… است. اگر تمام این امکانات هم فراهم باشد اما از نظر توانایی‌های فنی و روانی آمادۀ شروع...