نقش جلسه صفر در کوچینگ

نقش جلسه صفر در کوچینگ

ما انسان‌ها، تمایل داریم به شکلی خودانگیخته در زندگی خودمان وارد فضاهایی شویم که به ما امکان رشد و توسعه و رفع نیازهای اساسی‌مان را بدهد. یکی از روش‌های مؤثر و کارآمد برای بروز و زیستن این شکل از زندگی در همراهی با انسان‌ها، چه به‌صورت شخصی و چه در فضای سازمانی،...