سه شاخص مهم برای ایجاد اعتماد

سه شاخص مهم برای ایجاد اعتماد

ما در جلسات کوچینگی که با راهبران سازمان‌های مختلف داریم، معمولا شاهد این هستیم که «اعتماد» مانند یک نشان‌گر راهنماست که آدم‌ها با استفاده از آن، رهبران را مثبت یا منفی خواسته شما به عنوان یک رهبر این است که افراد سازمان‌تان به شما اعتماد داشته باشند و قطعا دلایل درست...