فلسفه‌ی کوچینگ چیست؟

فلسفه‌ی کوچینگ چیست؟

کوچینگ زندگی نیز مبانی نظری دارد و به روش‌های مختلفی در نقاط مختلف جهان مطرح شده است. معیارهای متفاوتی برای تشخیص بهترین شیوه کوچینگ زندگی وجود دارد. بین کوچ‌های زندگی هم تفاوت وجود دارد هر کوچ دارای فلسفه کوچینگ مخصوص به خود است. با این وجود، چند اعتقاد رایج و مشترک...