راهکارهای کوچینگ برای هدفمند سازی پرسنل

راهکارهای کوچینگ برای هدفمند سازی پرسنل

نحوه کارکرد پرسنل یکی از عوامل مهم در پیشرفت سازمان است. منظور از نحوه کارکرد در واقع این است که پرسنل هدفمند عمل می کنند و یا اینکه بدون هدفی خاص در حال انجام کار می باشند، کاملا واضح است که کار هدفمند منجر به پیشرفت و ارتقاء سازمان می گردد. اما چگونه می توان پرسنل...