نکاتی درباره‌ی تربیت کودکان

نکاتی درباره‌ی تربیت کودکان

آیا با نکات کاربردی تربیت کودکان آشنا هستید؟ تربیت امری جدی است، دلیل اینکه تا این حد احساس درماندگی در تربیت کودکان می کنیم این است که می خواهیم الگویی غیرممکن را دنبال کنیم. این زیان‌بارترین دروغ درباره تربیت است که ” ما به جای فرزندانمان مسئول هستیم”. اکثر مردم...