دلبستگی در روابط عاطفی

دلبستگی در روابط عاطفی

مهمترین سخنگوی مدل اول جورج لیب‌مِن اِنگِل متخصص داخلی و روانپزشک آمریکایی است که در سال ۱۹۹۹ فوت کرد و این مدل برپایه این است که انسان را باید از سه منظر زیست شناسی و طبی و هم از منظر روانشناختی و هم از منظر جامعه شناختی به آن پرداخته شود و هر پدیده انسانی از تغذیه...
رابطه عاطفی سالم

رابطه عاطفی سالم

انسان بیش از هر موجودی دیگر، اجتماعی است و نیاز به عشق و وابستگی دارد. پس از نیاز به زنده‌ماندن و بقا به عنوان پایه‌ای‌ترین نیاز در انسان،  احساس تعلق و روابط شخصی است که مهم‌ترین عامل شادی و ناشادی ما محسوب می‌شوند. گلاسر معتقد است...