واقعیتی که در آن زندگی می‌کنیم با روایات خودمان خلق می‌شود

واقعیتی که در آن زندگی می‌کنیم با روایات خودمان خلق می‌شود

واقعیتی که در آن زندگی می‌کنیم با واژگان یا روایاتی که خودمان خلق می‌کنیم شکل می‌گیرد. هم در زندگی شخصی‌مان و هم در زندگی‌مان در مقام رهبر یا صاحب کسب‌وکار، می‌توانیم بازنگری کنیم و واقعیتی را شکل دهیم که مطلوب‌مان است. بازنگری را شروع کنیم وقتی دربارۀ بازنگری صحبت...