مغز ما و فرهنگ ما

مغز ما و فرهنگ ما

تاثیر ارزش های فرهنگی بر مغز ما بیشتر از تاثیر آن بر رفتار های ما باشد فرهنگ به‌صورت «آمیزه‌ای از ارزش‌ها، معانی، رسوم و دست‌سازه‌هایی[1] تعریف شده است که تشکیل‌دهندۀ واقعیات روزمرۀ اجتماعی هستند» فرهنگ، به‌عنوان نظام معانی و عقاید مشترک، چهارچوبی را برای هنجارهای...