جملاتی که مذاکره را نابود میکند

جملاتی که مذاکره را نابود میکند

مذاکره یک علم است و در این باره کتاب هایی نیز ارائه شده است. از آنجا که ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم و برای بدست آوردن منفعت در زندگی نیازمند مذاکره و گفتگو هستیم. و همیشه به دنبال این هستیم که بدانیم که چه کارهایی را برای برگذاری بهتر مذاکره مفید است. اما در این...