ایجاد تعادل در زندگی برای زنان شاغل

ایجاد تعادل در زندگی برای زنان شاغل

نقش زنان، امروزه با توجه به شرایط اقتصادی و تقاضای جامعه تغییر کرده است. وضعیت زندگی به‌خصوص در شهرهای بزرگ به شکلی است که کار کردن مرد به‌تنهایی نمی‌تواند کفاف زندگی را بدهد و زن باید همپای مرد کار کند تا بتوانند از پس مخارج زندگی و پرداخت اقساط منزل و شهریه مدرسه...