رهایی از افسردگی

رهایی از افسردگی

میگویند افراد با تنها عامل هیجان مثبت نمی توانند احساس خوشبختی بکنند. هیجان مثبت برای احساس خوشبختی کافی نیست و شما باید مقوله واقعی بودن و معنادار بودن و غیره راهم برای رسیدن به آن دنبال بکنید.  _ پیچیده بودن مقوله افسردگی و مبتذل بودن ساده نگاه کردن به افسردگی ...