رویاها زندگی مارا نجات می‌دهند

رویاها زندگی مارا نجات می‌دهند

“اگر چراییِ خودت را پیدا کنی، چگونگی‌ها حل می‌شوند!” در این جمله راز بزرگی نهفته است. همواره در تکاپوی دست یافتن به هدفی هستیم که برای تحقق آن دشواری‌های بسیاری را متحمل می‌شویم؛ برای خریدن خانه، خود را به آب و آتش می‌زنیم. برای قبول شدن در کنکور ماه‌ها فشار و استرس...