کوچ زندگی شخصی خود باشیم

کوچ زندگی شخصی است که به شما در مدیریت جنبه های مختلف زندگی کمک می کند. از اهداف شغلی گرفته تا امور مالی و زندگی شخصی. در حالی که مربیان زندگی افراد حرفه ای هستند که در مقابل فعالیت خود هزینه ای دریافت می کنند، اما هر کدام از ما این قدرت را داریم که سرنوشت خود را...