بهبود روابط سازمانی با کمک منتورینگ

بهبود روابط سازمانی با کمک منتورینگ

مشارکت سازمانی در فضای کاری امروزی با آن رقابت فزاینده‌اش، موضوع داغی است. شرکت­ها شرایط دشوارتری را در جذب و نگهداری کارمندان مستعد دارند. منتورینگ (مربیگری) روشی است که می‌تواند با تقویت روابط پایدار در بین کارکنان، ارتقاء و پیشرفت شغلی و تسهیل در انتقال دانش در یک...