ما چگونه خود و دیگران را کنترل می‌کنیم؟

ما چگونه خود و دیگران را کنترل می‌کنیم؟

سرپرست گروه کاری‏مان بالای سرم ایستاده بود. به من که داشتم داده ها را وارد کامپیوتر می کردم نگاه می کرد. عصبی شدم نمیدونستم چرا؟ فقط می دانستم از زیر ذره بین بودن به هر نوعی بیزار بودم. در محل کارم به علت شیوع کرونا دورکار شده بودیم. مدیرمان به علت اینکه نمی توانست...