هفت مرحله برای گوش دادن موثر وجود دارد:

۱. بلندگو را در چشمان خود نگاه کنیدگوش دادن موثر نشان می دهد که شما توجه دارید و در واقع به آنچه آنها می گویند اهمیت می دهید. به هیچ وجه نباید به فعالیت های دیگری مانند پیام کوتاه ، خواندن ، نوشتن یا خیره شدن به تلویزیون بپردازید. روی مکالمه حاضر متمرکز باشید و بر این...