نوروزانه دوره۲

نوروزانه‌ی دوره‌ی بوف‌کوچِ استعداد

گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال

 

رفقای نازنین!

خوب می‌دانید که بوفکا در تمام طول سال که از شما دوراست، دل‌تنگِ شماست.

امسال هم تعطیلات آلودگی هوا زیاد بود و خیلی نتوانست کنارتان باشد..

برای همین دوست داشت در تعطیلات نوروز که مشغول خوش‌گذرانی و استراحت هستید، رفیقِ ساعت‌های خوشتان باشد و با شما همراهی کند تا چند فصلی از بسته‌ی کوچینگ استعداد را در کنار خانواده و فامیل یاد بگیرید.

این کلاس‌ها با حضور بوفکا و خانم درکتر برگزار می‌شوند و شما می‌توانید تمریناتتان را در نوروز برای آن‌ها بفرستید و در مسابقه‌های جذاب نوروزانه شرکت کنید.

جلسه‌ها از تاریخ‌هایی که نوشته شده، قابل دسترسی هستند وتا پایان نوروز روی سایت می‌مانند.

ساعت شرکت در هرجلسه به خواست خود شماست.

بوفکا و خانم دکتر، منتظر فیلم تمرینات خوب شما هستند.

فصل ۴

دریچه رنگین کمان ایده

جلسه اول

نمایش جلسه از ۱ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۴

دریچه رنگین کمان ایده

جلسه دوم

نمایش جلسه از ۲ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۴

دریچه رنگین کمان ایده

جلسه اول

نمایش جلسه از ۳ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۵

دریچه جلوه‌گری

جلسه اول

نمایش جلسه از ۴ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۵

دریچه جلوه‌گری

جلسه دوم

نمایش جلسه از ۵ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۵

دریچه جلوه‌گری

جلسه سوم

نمایش جلسه از ۶ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۶

دریچه کاراگاهی

جلسه اول

نمایش جلسه از ۷ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۶

دریچه کاراگاهی

جلسه دوم

نمایش جلسه از ۸ فروردین ۱۴۰۲

فصل ۶

دریچه کاراگاهی

جلسه سوم

نمایش جلسه از ۸ فروردین ۱۴۰۲